Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodná spoločnosť MamoNa, s.r.o.

so sídlom: Piletická 486, Vekoše, 503 41 Hradec Králové

identifikačné číslo: 08557624

DIČ: CZ08557627

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 44581

pre nákup tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na

internetovej adrese: www.latkyzkydlinky.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti MamoNa, sro, so sídlom Piletická 486, Vekoše, 503 41 Hradec Králové, IČO: 08557624, DIČ: 08557624 zapísané v obchodnom registri na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C,1 ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len „kúpna zmluva“), uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) či týkajúce sa založenia, vedenia a zrušenia užívateľského účtu kupujúceho na webovom rozhraní predávajúceho a ďalšie činnosti súvisiace s používaním a pohybom na webovom rozhranie predávajúceho, tj prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.latkyzkydlinky.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať, kedy zmenu obchodných podmienok je povinný zverejniť na webovom rozhraní obchodu. Zmena obchodných podmienok je účinná dňom zverejnenia obchodných podmienok na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v čase účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru, komunikáciu s predávajúcim, určovať miesto doručenia, platobné podmienky a podmienky prepravy tovaru či vyzdvihnutie zásielky osobne (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu, kedy mu bude umožnené tiež určiť miesto doručenia, platobné podmienky a podmienky prepravy tovaru či vyzdvihnutie zásielky osobne.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje, poskytované predávajúcemu. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a predávajúci sa týmito údajmi bude riadiť pri vybavení objednávky, ak nebude dohodnuté s kupujúcim inak.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.7. Predávajúci si vymedzuje právo na poskytnutie prístupu do užívateľského účtu kupujúceho v prípade vymáhania pohľadávok voči kupujúcemu či v prípadoch, kedy k tomuto bude vyzvaný orgánom verejnej správy, tj. Políciou SR, príslušnými súdmi a ich orgánmi či ďalšími orgánmi, ktoré sú podľa príslušného zákona oprávnené k prístupu k informáciám v účte kupujúceho.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty s ohľadom na to, že predávajúci je platcom DPH a spoločne so všetkými súvisiacimi poplatkami. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu s výhradou uvedenou v § 1732 ods. 2 OZ. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare, jeho dostupnosti, množstve objednaného tovaru a cenu objednaného tovaru či ďalšie doplňujúce informácie, uvedené na webovom rozhraní obchodu (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia či prevzatia objednávaného tovaru,

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním a prepravou tovaru od predávajúceho do sféry vplyvu kupujúceho (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením oznámenia o prijatí objednávky, ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho a je považované za akceptáciu objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho

3.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Ak kupujúci nevyjadrí jasné a rozhodné stanovisko k dodatočnému potvrdeniu objednávky, môže predávajúci z tohto dôvodu od zmluvy odstúpiť.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom náklady účelne vynaložené na komunikáciu s predávajúcim nie sú predávajúcim nijako navyšované a nie sa , teda v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2101538263/0800, IBAN: CZ8308000000002101538263, BIC: GIBACZPX vedený v spoločnosti Česká sporiteľňa, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“),

b) bezhotovostne platobnou kartou

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variantného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, sčítať či inak započítavať, ak nie je dohodnuté s predávajúcim inak.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zasiela kupujúci na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho v znení: info@latkyzkydlinky.sk.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to istým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru, taktiež sa odporúča, aby si kupujúci tovar po prevzatí čo najskôr skontroloval av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom pri prevzatí tovaru či prevzatím tovaru ako takého kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom poškodenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v období dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania či listom, emailom alebo telefonicky na kontaktné adresy uvedené v článku 12.4. týchto obchodných podmienok. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bol spotrebiteľom oznámený výskyt vady (vada bola vytknutá) a bolo uplatnené právo z zodpovednosti za vady predanej veci u predávajúceho.

7.6. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Pri akejkoľvek reklamácii je kupujúci povinný uviesť svoje kontaktné údaje, detailný popis závad a požiadavky na spôsob vybavenia predmetnej reklamácie.

7.7. Ak chybné plnenie je podstatným porušením zmluvy zo strany predávajúceho, je kupujúci podľa svojej voľby oprávnený uplatniť:

7.7.1. odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať výmenu tejto súčasti,

7.7.2. primeranú zľavu z kúpnej ceny,

7.7.3. vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

7.8. Voľbu nároku oznámi kupujúci predávajúcemu pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Možnosť zmeny vykonanej voľby bez súhlasu predávajúceho pripadá v úvahu iba vtedy, ak požiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

7.9. V prípade, že predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vád primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7.10. Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

7.11. Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny podľa § 2107 a nasl. Občianskeho zákonníka.

7.12. Kupujúci je v prípade reklamácie povinný preukázať nákup tovaru, a to napr. dokladom o kúpe predmetného tovaru u predávajúceho či iným vierohodným spôsobom – svedectvom, výpisom zo spotrebiteľovho bankového účtu alebo odkazom na interné údaje predávajúceho ohľadom uskutočnenia predaja.

7.13. Reklamovaný tovar musí byť zabalený vo vhodnom obale, musí byť čistý a kompletný.

7.14. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť najneskôr do 5 pracovných dní alebo informovať kupujúceho, že na vydanie rozhodnutia je potrebné odborné posúdenie.

7.15. Reklamáciu, vrátane odstránenia vád vybaví predávajúci najneskôr do 30 dní od riadneho uplatnenia reklamácie. To neplatí, pokiaľ sa písomne ​​zmluvné strany dohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva ako v prípade podstatného porušenia zmluvy.

7.16. Predávajúci bude kupujúceho o vybavení reklamácie informovať prostredníctvom emailovej korešpondenčnej adresy, ktorú uvedie kupujúci v objednávkovom formulári či v priebehu reklamácie.

7.17. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

7.18. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@latkyzkydlinky.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebiteľ.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je spoločnosť MamoNa, sro, sa sídlom Piletická 486, Vekoše, 503 41 Hradec Králové, IČO: 08557624, zapísaná v obchodnom registri oddiel C, vložka 44581 vedená na Krajskom súde v Hradci Králové (ďalej len „správca“).

9.2. Kontaktné údaje správcu sú: Adresa sídla obchodnej spoločnosti za účelom doručovania písomností či kontaktný email: info@latkyzkydlinky.sk.

9.3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

9.4. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté kupujúcim, alebo ktoré správca získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.

9.5. Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

9.6. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1. písm. f) GDPR, ďalej súhlas kupujúceho so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

9.7. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť. Ďalším účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

9.8. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR, kedy s takýmto spracovaním kupujúci poskytuje výslovný súhlas.

9.9. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

9.10. Správca uchováva osobné údaje po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie však 20 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

9.11. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

9.12. Príjemcami osobných údajov sú osoby, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb či realizácii platieb na základe zmluvy, ďalej osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu, ďalej osoby zaisťujúce marketingové služby a ďalej účtovné.

9.13. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb a cloudových služieb.

9.14. Práva kupujúceho, plynúce z podmienok GDPR:

9.14.1. Právo na prístup k svojim osobným údajom;

9.14.2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR;

9.14.3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;

9.14.4. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR;

9.14.5. Právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR;

9.14.6. Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v odseku 9.2. týchto podmienok;

9.14.7. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa kupujúci domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

9.15. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

9.16. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä antivírusový program, zabezpečenie heslom.

9.17. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

9.18. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

9.19. S týmito podmienkami kupujúci súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

9.20. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní správca na svojich internetových stránkach a zároveň túto zašle aj kupujúcemu na emailovú adresu, ktorú kupujúci správcovi poskytol.

COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

DORUČOVANIE

11.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy urobeného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.

11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

11.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy vyžadujú písomnú formu. Zmeny obchodných podmienok budú uverejnené na webovom rozhraní predávajúceho.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, email: info@latkyzkydlinky.sk a tel: 737 580 605.

V Hradci Králové dňa 11.1.2022

www.latkyzkydlinky.sk

 

Späť do obchodu