Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

1.1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je spoločnosť MamoNa, sro, sa sídlom Piletická 486, Vekoše, 503 41 Hradec Králové, IČO: 08557624, DIČ: CZ08557624 zapísaná v obchodnom registri oddiel C, vložka 44581 vedená na Krajskom súde v Hradci Králové (ďalej len „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú: Adresa sídla obchodnej spoločnosti za účelom doručovania písomností či kontaktný email: info@latkyzkydlinky.sk.

1.3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

1.4. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté kupujúcim, alebo ktoré správca získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.

1.5. Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

1.6. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1. písm. f) GDPR, ďalej súhlas kupujúceho so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

1.7. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť. Ďalším účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

1.8. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR, kedy s takýmto spracovaním kupujúci poskytuje výslovný súhlas.

1.9. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

1.10. Správca uchováva osobné údaje po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie však 20 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

1.11. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

1.12. Príjemcami osobných údajov sú osoby, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb či realizácii platieb na základe zmluvy, ďalej osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu, ďalej osoby zaisťujúce marketingové služby a ďalej účtovné.

1.13. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb a cloudových služieb.

1.14. Práva kupujúceho, plynúce z podmienok GDPR:

1.14.1. Právo na prístup k svojim osobným údajom;

1.14.2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR;

1.14.3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;

1.14.4. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR;

1.14.5. Právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR;

1.14.6. Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v odseku 9.2. týchto podmienok;

1.14.7. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa kupujúci domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

1.15. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

1.16. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä antivírusový program, zabezpečenie heslom.

1.17. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

1.18. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

1.19. S týmito podmienkami kupujúci súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

1.20. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní správca na svojich internetových stránkach a zároveň túto zašle aj kupujúcemu na emailovú adresu, ktorú kupujúci správcovi poskytol.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 11.1.2022

 

Späť do obchodu