Vybavenie reklamácie

Vybavenie reklamacie

Ak vznikne na tovare dodanom elektronickým obchodom www.latkyzkydlinky.cz reklamačný dôvod, môže kupujúci uplatniť reklamáciu e-mailom.

Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci na e-mailovej adrese: info@latkyzkydlinky.sk

Oznámenie o závadách musí obsahovať: meno kupujúceho, adresu, telefónne číslo, e-mail (ak je k dispozícii), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na riešenie vzniknutej situácie. Vo všetkých prípadoch je potrebné predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované.

Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru od prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia vzniknutého pri preprave. Pokiaľ je obal poškodený, potom je kupujúci povinný ďalej na mieste skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu tovaru v zásielke. O prípadnom poškodení tovaru je kupujúci povinný bezodkladne informovať ako prepravcu, tak predávajúceho, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru.

Upozornenie:

V prípade poškodenia obalu ihneď s dopravcom spíšte protokol o poškodení zásielky. Uľahčí to ďalšie vybavovanie reklamácie.

Predávajúci informuje kupujúceho do troch pracovných dní po obdržaní oznámenia o závadách a následnom postupe riešenia reklamácie.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkcií a škôd vzniknutých neodborným používaním, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami. Na vady tohto druhu sa nevzťahuje prípadná poskytnutá záruka.

V Hradci Králové 11.1.2022

Späť do obchodu